QUẢN LÝ NHÀ THUỐC


Chức năng chính :

·         Quản trị hệ thống :

o   Thông tin hệ thống : Xem, sửa, xóa thông tin cửa hàng như tên cửa hàng, địa chỉ, điện thoại, fax, email, website … Và cấu hình kết nối cơ sở dữ liệu cho chương trình.

o   Sao lưu và phục hồi dữ liệu hệ thống

o   Đổi mật khẩu : thay đổi mật khẩu của tài khoản đang đăng nhập

·          Đăng ký nhân viên : Xem, sửa, xóa thông tin nhân viên như họ tên, tài khoản đăng nhập, mật khẩu, phân quyền sử dụng chương trình .

·         Đối tác :

o   Nhà cung cấp : xem, sửa, xóa thông tin nhà cung cấp như tên, địa chỉ, điện thoại, fax, mã số thuế …

o   Khách hàng : xem, sửa, xóa thông tin khách hàng như tên, địa chỉ, điện thoại, fax, mã số thuế …

·         Quản lý thuốc :

o   Quy cách : Xem, sửa, xóa danh sách thông tin quy cách thuốc (vd : chai, hộp, ống …)

o   Xuất xứ : Xem, sửa, xóa danh sách thông tin xuất xứ thuốc (vd : Việt nam, Ấn độ, Pháp )

o   Loại thuốc : Xem, sửa, xóa danh sách loại thuốc. (vd : thuốc nội, thuốc ngoại, dụng cụ y tế )

o   Quản lý thuốc : Xem, sửa, xóa danh sách thông tin thuốc như tên thuốc, số lượng cảnh báo, chọn loại thuốc, quy cách .

o   Quản lý kho thuốc : Xem, sửa, xóa danh sách thông tin thuốc trong kho như : chọn nhà cung cấp, tên thuốc, xuất xứ và nhập các thông tin khác như số lô, giá nhập, giá bán, số lượng nhập, ngày nhập, hạn sử dụng.

o   Quản lý khuyến mãi : Xem, sửa, xóa và xuất excel danh sách thuốc, nội dung khuyến mãi

·         Báo cáo :

o   Báo cáo tổng hợp doanh thu – công nợ : Xem báo cáo hóa đơn bán trong ngày, báo cáo công nợ khách hàng, lọc tìm báo cáo theo các yêu cầu như mã hóa đơn, từ ngày đến ngày, thu ngân, khách hàng . Cho phép xem, chỉnh sửa thông tin chi tiết hóa đơn như số lượng thuốc bán, tiền thanh toán, ngày thanh toán . Xuất dữ liệu báo cáo sang file excel

o   Báo cáo hàng tồn kho – hàng sắp hết : Xem báo cáo thông tin hàng hóa trong kho, xem danh sách thuốc sắp hết. Lọc tìm báo cáo theo yêu cầu như nhà cung cấp, tên thuốc, xuất xứ, số lô, ngày nhập. Xuất dữ liệu báo cáo sang file excel

o   Báo cáo thuốc sắp hết hạn sử dụng : Xem danh sách thuốc sắp hết hạn. Lọc tìm báo cáo theo yêu cầu như tên thuốc, hạn dùng từ ngày đến ngày, số lô. Xuất báo cáo sang excel

o   Báo cáo thuốc đã quá hạn : Xem và xuất excel danh sách thuốc đã quá hạn sử dụng

o   Báo cáo hàng không xuất kho trong 30 ngày : Xem và xuất excel danh sách hàng không xuất kho trong 30 ngày kể từ ngày nhập hàng

o   Báo giá chào hàng : Tạo danh sách thuốc cho bảng báo giá theo các yêu cầu như phân loại, loại giá. Xuất dữ liệu danh sách sang định dạng excel.

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG NOM

Trụ sở chính: 302/35 Tây Sơn - Tp. Quy Nhơn - Bình Định

Điện thoại: Kinh doanh: 056 6.268.268 - Kỹ thuật: 056.222.5.777