QUẢN LÝ THUÊ / GIAO ĐẤT


Chức năng chính :

·         Hệ thống :

o   Đổi mật khẩu : Thay đổi mật khẩu của người dùng đang đăng nhập sử dụng chương trình

o   Danh sách địa bàn : Thêm, sửa, xóa thông tin danh sách địa bàn

o   Đơn vị thuê giao đất : Thêm, sửa, xóa thông tin danh sách đơn vị thuê giao đất

o   Cán bộ thực hiện : Thêm, sửa, xóa thông tin danh sách cán bộ thực hiện

o   Tìm kiếm thống kê : Lọc danh sách hồ sơ theo tên đơn vị, địa bàn, số quyết định, cán bộ xử lý, hình thức (thuê/giao đất). Xuất excel danh sách hồ sơ

·         Hồ sơ thuê đất :

o   Tiếp nhận hồ sơ : Thiết lập thông tin hồ sơ thuê đất

o   Giao hồ sơ : Thiết lập cán bộ thực hiện

o   Cập nhật hồ sơ :  Gồm thông tin chi tiết hồ sơ thuê đất chưa hoàn thành, quyết định cho thuê đất, phiếu xác định đơn giá cho thuê đất, quyết định phê duyệt đơn giá thuê đất. Lọc tìm hồ sơ theo điều kiện tên đơn vị, cán bộ quản lý.

·         Hồ sơ giao đất :

o   Tiếp nhận hồ sơ : Thiết lập thông tin hồ sơ giao đất

o   Giao hồ sơ : Thiết lập cán bộ thực hiện

o   Trình ký : Thiết lập các thông tin trình ký của hồ sơ

o   Cập nhật hồ sơ :  Gồm thông tin chi tiết hồ sơ giao đất chưa hoàn thành, văn bản giao đất, tờ trình xin phê duyệt đơn giá giao đất, quyết định phê duyệt đơn giá giao đất. Lọc tìm hồ sơ theo điều kiện tên đơn vị, cán bộ quản lý.

·         Báo cáo :

o   Báo cáo tổng hợp : Xem báo cáo tổng hợp tình hình giải quyết hồ sơ thuê giao đất từ ngày đến ngày

o   Hồ sơ chưa giao : Lập báo cáo các hồ sơ chưa giao

o   Hồ sơ chưa hoàn thành : Lập báo cáo các hồ sơ chưa hoàn thành

o   Hồ sơ hoàn thành : Lập báo cáo các hồ sơ hoàn thành

o   Hồ sơ sắp hết hạn : Lập báo cáo các hồ sơ sắp hết hạn xử lý

o   Hồ sơ đã hết hạn : Lập báo cáo các hồ sơ đã hết hạn xử lý

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG NOM

Trụ sở chính: 302/35 Tây Sơn - Tp. Quy Nhơn - Bình Định

Điện thoại: Kinh doanh: 056 6.268.268 - Kỹ thuật: 056.222.5.777